KONTAKT OS PÅ TLF. 86620337

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis.

 

Dette er et udkast til oversigt over lovgrundlaget for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis, som den enkelte speciallæge selv skal tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken. Oversigten skal kun udleveres på Datatilsynets anmodning ved inspektionsbesøg.

FAPS og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab bærer intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan hverken gøres ansvarlige for fejl og mangler i indholdet eller for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker således på medlemmernes eget ansvar.

 

Navn og adresse på den dataansvarlige:

Speciallæge Christian Bak; CVR nr. 28902603
Formålene med databehandling: Patientbehandling (hovedformål).

Registrerede personer: Patienter

 

Kategorier af oplysninger samt modtagere af oplysninger:

 

Oplysninger til brug for patientbehandling


Lovgivning

Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt sundhedslovens kap. 9.


Hvilke oplysninger

Patientens stamdata, journaloplysninger vedr. undersøgelse og behandling, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar, lægeerklæringer, attester til brug for myndigheder m.v.


Modtagere af oplysninger

Andre sundhedspersoner efter reglerne i sundhedsloven, myndigheder efter reglerne i sundhedsloven, kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne herom, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed (UTH-rapporter), Det Fælles Medicinkort (FMK), patienten selv (efter reglerne om aktindsigt/ egen indsigt, jf. journalføringsbekendtgørelsen og persondataforordningen), andre myndigheder efter regler i særlovgivning, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, politiet, sociale myndigheder. Udlevering efter skriftligt samtykke fra patienten, f.eks. til forsikringsselskaber.

 

 

Henvisninger


Lovgivning og overenskomst

Regler om henvisninger findes i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.


Hvilke oplysninger

Patienters helbredsoplysninger til brug for videre behandling hos anden sundhedsperson/sygehus.


Modtager af oplysninger

Andre sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

 

Oplysninger om laboratorieprøver til sygehuslaboratorier


Lovgivning

Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser iht. autorisationsloven.


Hvilke oplysninger

Prøverekvisitionen overføres elektronisk til laboratoriet via IT-tjenesten Webreq.

Prøver tages i klinikken og såfremt klinikken ikke har eget analyseudstyr sendes prøverne til et sygehuslaboratorium med den regionale forsendelsesordning. Prøverne er markeret med label, hvoraf patientens cpr. nr. fremgår.

Svar på prøverne modtages retur fra sygehusets ambulatorium via speciallægens IT-system.


Modtagere af oplysninger

Sygehuslaboratorier.

 

Data til afregningsformål


Lovgivning

Overenskomst om speciallægehjælp § 49, jf. Sundhedsloven.


Hvilke oplysninger

Data vedr. afregning for patientbehandling fremsendes en gang per måned fra speciallægens IT-afregningssystem til regionens afregningskontor. Videregivelse af oplysninger er en forudsætning for speciallægens honorering efter overenskomst om speciallægehjælp. Speciallægen sender en specificeret opgørelse over sit tilgodehavende for undersøgelser og behandlinger. Opgørelsen indsendes elektronisk efter gældende MedCom standard.

Modtagere af oplysninger

Regionale afregningskontorer.

 

 

Data vedr. recepter til apotekerne via receptserveren


Lovgivning

Sundhedsloven og receptbekendtgørelsen.


Hvilke oplysninger

Medicinordinationer. Recepten overføres elektronisk via IT-tjenesten receptserveren, som Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for.


Modtagere af oplysninger

Landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen.

 

 

Data, der indberettes til kliniske kvalitetsdatabaser


Lovgivning

Sundhedslovens §§ 195- 196. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. (Bekg. nr.909 af 26/06/2016)


Hvilke oplysninger

Kliniske patientdata.


Modtagere af oplysninger

Kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Epikriser


Lovgivning

Hjemmel til at videresende epikriser til henvisende læge findes i sundhedslovens § 41.


Hvilke oplysninger

Et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb. Sendes elektronisk via Edifact til henvisende læge.


Modtagere af oplysningerne

Henvisende læge og, i visse tilfælde, henvisende sygehus.

 

Webdesign og fotograf: seemore.dk

Klinikken er blevet akkrediteret efter den Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM):
læs mere