Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis.

Dette er et udkast til oversigt over lovgrundlaget for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis, som den enkelte speciallæge selv skal tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken. Oversigten skal kun udleveres på Datatilsynets anmodning ved inspektionsbesøg.
FAPS og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab bærer intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan hverken gøres ansvarlige for fejl og mangler i indholdet eller for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker således på medlemmernes eget ansvar.

Navn og adresse på den dataansvarlige:
Speciallæge Christian Bak; CVR nr. 28902603

Formålene med databehandling: Patientbehandling (hovedformål).
Registrerede personer: Patienter

Kategorier af oplysninger samt modtagere af oplysninger:

Oplysninger til brug for patientbehandling

Lovgivning

Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt sundhedslovens kap. 9.

Hvilke oplysninger
Patientens stamdata, journaloplysninger vedr. undersøgelse og behandling, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar, lægeerklæringer, attester til brug for myndigheder m.v.

Modtagere af oplysninger
Andre sundhedspersoner efter reglerne i sundhedsloven, myndigheder efter reglerne i sundhedsloven, kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne herom, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed (UTH-rapporter), Det Fælles Medicinkort (FMK), patienten selv (efter reglerne om aktindsigt/ egen indsigt, jf. journalføringsbekendtgørelsen og persondataforordningen), andre myndigheder efter regler i særlovgivning, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, politiet, sociale myndigheder. Udlevering efter skriftligt samtykke fra patienten, f.eks. til forsikringsselskaber.

Henvisninger

Lovgivning og overenskomst
Regler om henvisninger findes i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

Hvilke oplysninger
Patienters helbredsoplysninger til brug for videre behandling hos anden sundhedsperson/sygehus.

Modtager af oplysninger
Andre sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Oplysninger om laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Lovgivning
Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser iht. autorisationsloven.

Hvilke oplysninger
Prøverekvisitionen overføres elektronisk til laboratoriet via IT-tjenesten Webreq.
Prøver tages i klinikken og såfremt klinikken ikke har eget analyseudstyr sendes prøverne til et sygehuslaboratorium med den regionale forsendelsesordning. Prøverne er markeret med label, hvoraf patientens cpr. nr. fremgår.
Svar på prøverne modtages retur fra sygehusets ambulatorium via speciallægens IT-system.

Modtagere af oplysninger
Sygehuslaboratorier.

Data til afregningsformål

Lovgivning
Overenskomst om speciallægehjælp § 49, jf. Sundhedsloven.

Hvilke oplysninger
Data vedr. afregning for patientbehandling fremsendes en gang per måned fra speciallægens IT-afregningssystem til regionens afregningskontor. Videregivelse af oplysninger er en forudsætning for speciallægens honorering efter overenskomst om speciallægehjælp. Speciallægen sender en specificeret opgørelse over sit tilgodehavende for undersøgelser og behandlinger. Opgørelsen indsendes elektronisk efter gældende MedCom standard.

Modtagere af oplysninger
Regionale afregningskontorer.

Data vedr. recepter til apotekerne via receptserveren

Lovgivning
Sundhedsloven og receptbekendtgørelsen.

Hvilke oplysninger
Medicinordinationer. Recepten overføres elektronisk via IT-tjenesten receptserveren, som Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for.

Modtagere af oplysninger
Landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen.

Data, der indberettes til kliniske kvalitetsdatabaser

Lovgivning
Sundhedslovens §§ 195- 196. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. (Bekg. nr.909 af 26/06/2016)

Hvilke oplysninger
Kliniske patientdata.

Modtagere af oplysninger
Kliniske kvalitetsdatabaser.

Epikriser

Lovgivning
Hjemmel til at videresende epikriser til henvisende læge findes i sundhedslovens § 41.

Hvilke oplysninger
Et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb. Sendes elektronisk via Edifact til henvisende læge.

Modtagere af oplysningerne
Henvisende læge og, i visse tilfælde, henvisende sygehus.